Допомагаю.укр

Дякуємо! Ви чудові! Завдяки Вам ми вже зібрали 21 111 911 грн!

Статут Благодійної Організації «Допомагаю.укр»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами Засновників Благодійної Організації «Допомагаю.укр»
Протокол № 1 від 24 жовтня 2019 року
м. Київ – 2019 рік

§ 1. Загальні положення

 1. Благодійна Організація «Допомагаю.укр» (надалі іменується «Фонд»,) є благодійною організацією у формі благодійного Фонду (відповідно до Закону), що заснована та діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, та даного Статуту.
 2. Повне найменування Фонду:
  • українською мовою: Благодійна Організація «Допомагаю.укр»;
  • англійською мовою: Charitable Organization "Dopomagayu.ukr".
 3. Скорочене найменування Фонду:
  • українською мовою: БО «Допомагаю.укр»;
  • англійською мовою: CO "Dopomagayu.ukr".
 4. Фонд є благодійною, недержавною, неприбутковою організацією, тобто при здійсненні своєї діяльності не має на меті отримання прибутку.
 5. Фонд засновано фізичними особами.
 6. Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, відкритості, прозорості, добровільності та самоврядування.
 7. Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку, самостійно веде бухгалтерію, має власний баланс. Фонд має круглу печатку зі своїм найменуванням, а також може мати штампи, фірмові бланки, власну символіку, емблему, реквізити та інші атрибути юридичної особи, зразки яких затверджуються Директором. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.
 8. Фонд у встановленому порядку відкриває рахунки в банківських установах України.
 9. Фонд від власного імені укладає договори, набуває особистих майнових та пов'язаних з ними немайнових прав, несе обов'язки, виступає у якості позивача та відповідача в судових органах.
 10. За своїми зобов'язаннями Фонд відповідає усім належним йому майном, на яке за чинним законодавством може бути звернено стягнення.
 11. Держава та її органи не відповідають по зобов'язанням Фонду, так саме, як і Фонд не відповідає по зобов'язанням держави та її органів.
 12. Фонд може відкривати свої відділення, філії та представництва у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 13. Фонду заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Фонду, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

§ 2. Цілі, задачі та основні форми благодійної діяльності

 1. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах соціального захисту, соціального забезпечення, прав людини і громадянина та основоположних свобод, соціальних послуг і подолання бідності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах, а також надання адресної благодійної допомоги особам, що потребують допомоги, а також діяльність спрямована на забезпечення безпеки, збереження життя та здоров'я людей, в указаних нижче сферах.
 2. Сферами благодійної діяльності Фонду є:
  • освіта;
  • охорона здоров'я та надання допомоги осіб з фізичними вадами;
  • екологія, охорона довкілля та захист тварин;
  • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
  • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
  • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
  • наука і наукові дослідження;
  • спорт і фізична культура;
  • права людини і громадянина та основоположні свободи;
  • розвиток територіальних громад;
  • розвиток міжнародної співпраці України;
  • стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
  • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
  • сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
 3. Для здійснення статутної мети Фонд у встановленому законом порядку вирішує наступні задачі та виконує такі завдання:
  • залучає кошти від благодійників – фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), юридичних осіб, інших благодійних організацій, у тому числі міжнародних;
  • організовує управління зібраними коштами (благодійними ендавментами) з метою збереження та збільшення обсягу коштів, що використовуються для надання допомоги;
  • надає допомогу, розробляє та реалізує програми, що спрямовані на реалізацію цілей Фонду;
  • інші завдання, спрямовані на реалізацію мети Фонду.
 4. Фонд здійснює благодійну діяльність за такими основними формами:
  • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
  • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
  • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
  • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
  • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
  • публічний збір благодійних пожертв;
  • управління благодійними ендавментами;
  • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
  • фінансування цільових програм;
  • прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;
  • надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передача результатів особистої творчої діяльності;
  • дозвіл на використання своєї назви, емблеми, символів;
  • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;
  • проведення інформаційних заходів та кампаній, що спрямовані на популяризацію цілей та мети діяльності фонду;
  • формування матеріально-технічної бази Фонду шляхом придбання необхідного інвентарю, обладнання, витратних матеріалів та інших матеріальних цінностей, а також шляхом залучення добровільних пожертвувань, спрямованих на досягнення цілей Фонду.
 5. Фонд встановлює та підтримує контакти і зв'язки (у тому числі міжнародні) з юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим Статутом цілей і завдань.

§ 3. Права та обов'язки Фонду

 1. Відповідно до статутних завдань Фонд має право:
  • організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, що є як резидентами, так і нерезидентами України;
  • відкривати банківські рахунки;
  • управляти благодійними ендавментами (наприклад, розміщувати зібрані благодійні внески на строкові банківські депозити з метою їх збереження та збільшення);
  • самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
  • визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги благодійної діяльності;
  • затверджувати та реалізовувати власні благодійні програми – комплекси благодійних заходів, спрямованих на вирішення цілей та задач Фонду;
  • підтримувати програми інших благодійних організацій, що не суперечать статутним цілям та завданням Фонду;
  • укладати договори та вступати в інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду;
  • у встановленому чинним законодавством порядку набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо;
  • представляти інтереси та захищати права набувачів благодійної допомоги;
  • засновувати засоби масової інформації, підприємства та організації;
  • об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Фонду;
  • обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійної діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями як зарубіжних країн, так і України;
  • бути учасником (членом) інших благодійних організацій;
  • вносити пропозиції та порушувати клопотання перед органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими особами стосовно досягнення цілей і виконання статутних завдань Фонду;
  • формувати апарат працівників для здійснення повсякденної роботи;
  • виключно при необхідності, залучати для виконання своїх цілей та задач фахівців та експертів з відповідних галузей;
  • поширювати інформацію про діяльність Фонду, популяризувати власні ідеї, цілі, задачі;
  • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації;
  • популяризувати своє ім'я (назву), символіку тощо;
  • мати інші права згідно з чинним законодавством України.
 2. Фонд зобов'язаний:
  • дотримуватися всіх вимог чинного законодавства;
  • забезпечити відповідність своєї діяльності зазначеним статутним завданням та цілям;
  • надавати органам державної влади і місцевого самоврядування, а також широкому колу суспільства вільний доступ до проектів, що було реалізовано, інших документів, що характеризують діяльність Фонду.
 3. Члени та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» та чинним законодавством України.

§ 4. Джерела фінансування та порядок використання майна та коштів Фонду

 1. У власності Фонду може перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане та/або набуте на законних підставах.
 2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
 3. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
 4. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
 5. Джерелами формування майна та коштів Фонду можуть бути:
  • внески засновників та інших благодійників;
  • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
  • надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань;
  • пасивні доходи;
  • доході від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств та організацій, в яких Фонд є учасником;
  • дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
  • інші джерела, не заборонені законодавством України.
 6. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці працівників Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.
 7. Кошти Фонду розподіляються за рішенням Загальних зборів учасників і цілком спрямовуються на благодійні цілі, за виключенням коштів, які необхідні для забезпечення та підтримання діяльності Фонду, зокрема оплати праці штатних співробітників, оренди та утримання приміщень тощо.
 8. Розмір адміністративних витрат на утримання Фонду та забезпечення його діяльності не може перевищувати 20 відсотків від загального обсягу доходів Фонду в поточному році.
 9. Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до чинного законодавства України.
 10. Забороняється розподіляти отримані Фондом доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Фонду, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

§ 5. Облік та звітність Фонду

 1. Фонд самостійно веде оперативний та бухгалтерський облік, а також статистичну звітність в порядку та об'ємах, встановлених чинним законодавством України. Фонд подає звіти про свою діяльність державним органам відповідно до законодавства України, вносить податкові та інші обов'язкові платежі до бюджету у встановлені законом строки.
 2. Фонд звітує про використання пожертвувань та інших цільових внесків для виконання його статутних завдань.
 3. Фонд зберігає бухгалтерську звітність, а також первісні бухгалтерські документи, які підтверджують надання благодійних послуг. Фонд також зберігає укладені угоди, договори, акти виконаних робіт чи наданих послуг, внутрішні документи (протоколи, накази тощо) та іншу документацію.
 4. Фонд оприлюднює звіти про склад органів управління, джерела походження коштів і майна, а також про напрямки їх використання згідно з діючим законодавством України.
 5. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
 6. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

§ 6. Учасники Фонду

 1. Учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права), що поділяють програмні принципи та Статут Фонду, виконують рішення органів управління Фонду та приймають участь у його діяльності (надалі за текстом – «Учасники»).
 2. Всі засновники Фонду є його учасниками.
 3. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та учасниками Фонду.
 4. Особи, які не є засновниками Фонду, можуть бути прийняті до складу учасників Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом та описаному нижче.
 5. Фонд самостійно веде реєстр своїх учасників. Для учасників – юридичних осіб реєстр містить інформацію щодо повної назви організації, її реєстраційного коду та юридичної адреси. Для учасників – фізичних осіб в реєстрі вказується повне ім'я особи, дата народження, індивідуальний код платника податку та адреса. Реєстр завіряється директором Фондом та його печаткою.
 6. Рішення про прийняття в учасники Фонду, а також рішення про вихід з числа учасників.
 7. Фонду приймається та ухвалюється Загальними зборами учасників Фонду.
 8. Прийняття або вихід з числа учасників Фонду фізичної особи здійснюється на підставі її письмової заяви на ім'я Директора Фонду.
 9. Прийняття або вихід з числа учасників Фонду здійснюється на підставі рішення відповідного органу управління такої особи про вступ до або вибуття з числа учасників Фонду та офіційного листа з заявою на ім'я Директору Фонду.
 10. Загальні збори Фонду можуть ухвалити рішення про прийняття фізичної або юридичної особи до учасників Фонду за умови, якщо відповідна особа:
  • визнає положення установчих документів Фонду;
  • визнає мету діяльності та завдання Фонду;
  • сприятиме діяльності Фонду.
 11. Учасники Фонду – юридичні особи – реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.
 12. Членство у Фонді може бути припинено за рішенням Загальних зборів Фонду без згоди виключеного в наступних випадках:
  • при недотриманні учасником статутних вимог Фонду;
  • при несплаті вступного внеску або несплаті членських внесків в порядку, встановленому керівництвом Фонду;
  • вчинення дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги;
  • вчинення інших дій, які суперечать програмним принципам, внутрішнім та статутним документам Фонду;
  • невиконання учасником Фонду своїх посадових обов'язків.
 13. Учасники Фонду мають право:
  • брати участь у статутній діяльності і заходах Фонду;
  • отримувати звіти Фонду;
  • брати участь у діяльності органів управління Фонду відповідно до його Статуту;
  • звертатися до органів управління Фонду з запитами стосовно його діяльності, отримувати усні та письмові пояснення;
  • вільно припиняти членство у Фонді.
 14. Учасники Фонду зобов'язані:
  • виконувати вимоги Статуту і рішення органів управління Фонду;
  • сприяти вирішенню цілей та задач Фонду;
  • брати участь у встановленому порядку в заходах, які проводяться Фондом;
  • не допускати дій, які дискредитують чи можуть дискредитувати Фонд, або задають йому збитки;
  • подавати на запит органів управління Фонду інформацію, необхідну для виконання його мети і статутних завдань;
  • популяризувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду.

§ 7. Органи управління Фонду

 1. Органами управління Фонду є:
  • Загальні збори Учасників Фонду;
  • Президент Фонду.

§ 8. Загальні збори учасників Фонду

 1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду (надалі – «Збори»).
 2. Збори скликаються Президентом Фонду за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
 3. Позачергові Збори можуть бути скликані Президентом Фонду за власною ініціативою, а також на письмову вимогу учасників. Президент Фонду зобов'язаний протягом розумного строку з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Зборів, з порядком денним, запропонованим учасниками або самим Президентом Фонду. Учасники мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом розумного строку Президент Фонду не виконав зазначеної вимоги, учасники мають право самі скликати Збори відповідно до вимог чинного законодавства.
 4. Про дату і час проведення Зборів та порядок денний учасником Фонду повідомляються Президентом Фонду завчасно.
 5. До виключної компетенції Зборів Фонду належить:
  • затвердження Статуту Фонду;
  • внесення змін та/або доповнень до Статуту;
  • обрання та відкликання Виконавчого органу Фонду;
  • затвердження благодійних програм Фонду;
  • визначення основних напрямів діяльності Фонду;
  • прийняття рішень про злиття, приєднання, поділ, перетворення та ліквідацію Фонду;
  • прийняття рішень про набуття та припинення членства у Фонді.
 6. На розгляд Зборів можуть бути винесені будь-які інші питання щодо діяльності Фонду.
 7. Збори визнаються правомочними, якщо в них взяло участь більше 2/3 загальної кількості учасників Фонду (їх представників).
 8. При голосуванні на Зборах кожний учасник Фонду (його представник) має один голос.
 9. Питання, зазначені у п. 8.5. цього Статуту, вважаються прийнятими, якщо за них проголосують учасники, що мають у сукупності 3/4 голосів від загальної кількості учасників, які беруть участь у Зборах Фонду. Рішення щодо інших питань приймається простою більшістю голосів учасників, які беруть участь у Зборах.
 10. Рішення, прийняті на Зборах Фонду, оформлюються Протоколом Зборів, що підписується головою Зборів та секретарем Зборів.
 11. Учасники мають право призначити для участі у Зборах своїх представників. Повноваження представника учасника підтверджуються довіреністю, виданою відповідно до чинного законодавства. Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Фонд. Учасник Фонду має право передати свої повноваження по Зборах іншому учаснику чи його уповноваженому представнику.

§ 9. Президент Фонду та виконавчий орган Фонду

 1. Президент Фонду є одноособовим, постійно діючим виконавчим органом Фонду.
 2. Президент Фонду обирається Зборами терміном на п'ять років. Президентом Фонду також може бути один з членів та/або засновників та/або учасників Фонду.
 3. Президент Фонду:
  • готує і виносить на обговорення Загальних Зборів Учасників основні напрямки діяльності Фонду;
  • розглядає і затверджує кошториси витрат на фінансування Програм Фонду;
  • затверджує розмір вступних та членських внесків;
  • ухвалює рішення про позачергове скликання Загальних Зборів Учасників Фонду;
  • здійснює виконання рішень Загальних зборів Учасників;
  • обирається на Загальних Зборах Учасників Фонду терміном на п'ять років;
  • здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Фонду;
  • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників штатного апарату Фонду;
  • без доручення діє від імені Фонду;
  • видає накази, укладає угоди, видає доручення від імені Фонду;
  • відкриває, закриває рахунки в банківських та/або фінансових установах;
  • має право підпису фінансових та бухгалтерських документів;
  • веде ділову переписку від імені Фонду;
  • вчиняє правочини (підписує Договори та ін.) від імені Фонду;
  • здійснює оперативне управління майном і коштами Фонду, в тому числі на підставі рішень Загальних зборів Учасників;
  • представляє інтереси Фонду в відносинах із іншими особами;
  • представляє інтереси Фонду перед органами Державної Влади та місцевого самоврядування;
  • вчиняє інші дії, пов'язані з управлінням поточними справами Фонду;
  • відповідальний від імені Фонду за своєчасне та належне подання звітності перед податковими, фіскальними органами, органами Управління Пенсійного фонду України, органами соціального страхування та ін.
 4. Організаційною формою роботи є одноосібне рішення (наказ, постанова та інше) Президент Фонду.
 5. У разі відсутності Президента Фонду, або за його дорученням, повноваження Президента Фонду можуть бути покладені на одного з Учасників та/або Членів Фонду.

§ 10. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Фонду

 1. Зміни до Статуту (Установчого документа) Фонду вносяться на підставі рішення (протоколу) вищого органу управління Фонду (Загальних зборів Учасників). Зміни до Статуту Фонду приймаються шляхом затвердження Статуту Фонду в новій редакції, якщо інше не зазначене Законом. Підписи (присутніх на загальних зборах) Учасників (або їх законних представників) на рішенні (протоколі) вищого органу управління Фонду, яким вирішується питання внесення змін до Установчих документів Фонду та/або внесення змін до відомостей про Фонду, повинні бути нотаріально засвідчені.
 2. Статут Фонду викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Фонду або уповноваженими ними особами. Підписи Учасників (або їх законних представників) на Статуті Фонду повинні бути нотаріально засвідчені.
 3. Статут Фонду у новій редакції повинен бути зареєстрований належним чином протягом строку встановленого Законом. Статут Товариства у новій редакції вважається чинним виключно після державної реєстрації.

§ 11. Порядок реорганізації або ліквідації Фонду, використання його майна і коштів у разі припинення діяльності

 1. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.
 2. При реорганізації Фонду його права та обов'язки переходять до його правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
 3. Фонд ліквідується:
  • за рішенням Загальних Зборів учасників Фонду;
  • на підставі рішення суду;
  • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
 4. Ліквідацію Фонду провадить ліквідаційна комісія, яка призначається Зборами, а у випадках припинення діяльності Фонду за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію Фонду.
 5. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Фондом.
 6. У разі припинення Фонду (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зараховані до доходу бюджету.
 7. Доходи або майно Фонду як неприбуткової організації не підлягають розподілу між його засновниками або учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або учасника Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

§ 12. Заключні положення

 1. Фонд є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.
 2. Фонд створено на невизначений строк.
 3. Питання щодо діяльності Фонду, невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Фонду.

Політика файлів «cookies»

На сайті Благодійної Організації «Допомагаю.укр» ми використовуємо файли «cookies» та подібні технології (власні та третіх осіб) для, зокрема, його належної роботи, аналізу трафіку на порталі, відповідності звернень щодо зборів, або нашого Фонду до Ваших уподобань. Дізнайтеся більше